7 công cụ cải tiến chất lượng

Sử dụng 7 công cụ Quản lý chất lượng để kiểm soát sản phẩm lỗi (sản phẩm không phù hợp) trong sản xuất dịch vụ tìm ra nguyên nhân để khắc phục. 7 công cụ bao gồm:

 1. Phiếu kiểm soát (check sheets)

  Làm thế nào để thu thập số liệu và sử dụng chúng một cách có hiệu quả nhất.

  Có nhiều dạng phiếu kiểm tra, tuỳ theo mục đích của bạn cần kiểm soát những thông số gì thì thiết kế biểu mẫu cho phù hợp với mục đích mình cần kiểm soát.
  Phiếu kiểm soát - check sheets

 2. Biểu đồ Pareto

  Để tìm ra nguyên nhân cho vấn đề kém chất lượng sản phẩm (lỗi), giao hàng trễ hẹn, thông thường dùng biều đổ Pareto để phân tích và tìm ra nguyên nhân.
  Biểu đồ pareto

 3. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

  Biểu đồ mật độ phân bố

 4. Biểu đồ nguyên nhân kết quả (Cause & Effect Diagram)

  biểu đồ nguyên nhân kết quả

 5. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

  Biểu đồ phân tán

 6. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

  biểu đồ kiểm soát

 7. Các loại đồ thị (Graphs)

  a. Biểu đồ hình cột

  Biểu đồ hình cột

  b. Biểu đồ hình quạt

  biểu đồ hình quạt

  c. Biểu đồ đường thẳng gấp khúc

  Biểu đồ đường thẳng gấp khúc

Nguồn: vpc.org.vn