73 doanh nghiệp chưa có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm