Áp dụng SSOP cho bề mặt tiếp xúc của một công ty thuỷ sản