Bạn đã biết muối ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào chưa?