Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 06 loại sản phẩm trong quá trình sản xuất các sản phẩm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bao gồm: Bia – Rượu – Nước giải khát; sữa chế biến; dầu thực vật; sản phẩm chế biến bột và tinh bột; bánh, mứt, kẹo; bao gói chứa đựng các sản phẩm nêu trên.

Hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc: Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra, cơ sở sản xuất khi chưa có kết luận chính thức; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.; bảo đảm phân công phân cấp rõ ràng, phối hợp hiệu quả; không được gây sách nhiễu, phiền hà làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở sản xuất được kiểm tra; khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử; các thành viên Đoàn kiểm tra không có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp về lợi ích kinh tế với cơ sở sản xuất được kiểm tra.

Hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm được quy định theo hai hình thức: Kiểm tra định kỳ hàng năm theo kế hoạch kiểm tra được thông báo trước cho các cơ sở sản xuất chậm nhất 15 ngày trước ngày kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi có sản phẩm lưu thông trên thị trường không đảm bảo chất lượng, có cảnh cáo của các tổ chức về về chất lượng hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thông tư số 45/2012/TT-BCT cũng yêu cầu các cơ sở có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra trong quá trình kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở; thiết lập, quản lý hệ thống sổ sách để theo dõi, ghi chép đầy đủ các vấn đề liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở; lưu giữ tại cơ sở sản xuất và cung cấp tài liệu, quy trình công nghệ, thiết bị liên quan đến sản phẩm cần kiểm tra theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này; chấp hành hoạt động kiểm tra bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra và các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời hực hiện đầy đủ chế đọ báo cáo theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2013 và thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT.