Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT