Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ ký Chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm