Chính thức áp dụng lệ phí mới trong việc cấp giấy phép an toàn thực phẩm