Chưa thẩm định đã cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm