Có giấy chứng nhận mới được quảng cáo thực phẩm chức năng