Công bố sản phẩm, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm