Đào tạo quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

1. MỤC TIÊU

Cung cấp các kiến thức bao quát và sâu rộng cho học viên (HV) về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm theo Tiêu chuẩn ISO 22000 để HV có thể triển khai được trong thực tế sản xuất khi làm việc tại doanh nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG

- Sinh viên năm 2, năm 3, năm 4 các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành liên quan.
- Các kỹ sư, KCS, QA, QC đang làm việc tại các Doanh nghiệp thực phẩm.

3. THỜI LƯỢNG

5 Buổi (Mở lớp khi đủ số lượng)

Đào tạo quản lý chất lượng ISO

4. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

A. Lý thuyết dành cho các HV:

 • Phạm vi áp dụng, Tài liệu viện dẫn, Thuật ngữ và định nghĩa
 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • Trách nhiệm của lãnh đạo
 • Quản lý nguồn lực
 • Hoạch định và tạo sản phẩm an toàn
  - Quy định chung
  - Các chương trình tiên quyết
  - Các bước ban đầu để phân tích mỗi nguy hại
  - Phân tích mỗi nguy
  - Thiết lập các chương trình tiên quyết GMP, SSOP
  - Thiết lập kế hoạch HACCP
  - Cập nhật các thông tin và tài liệu ban đầu quy định các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP
  - Kế hoạch kiểm tra xác nhận
  - Hệ thống xác định nguồn gốc
  - Kiểm soát sự không phù hợp
 • Xác nhận giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  - Quy định chung
  - Xác nhận giá trị sử dụng của tổ hợp biện pháp kiểm soát
  - Kiểm soát việc theo giõi và đo lường
  - Kiểm tra xác nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
  - Cải tiến

B. Thực hành và bài tập tình huống

 

C. Tham quan kiến tập tại nhà máy sản xuất thực phẩm

 

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Áp dụng cách thức đào tạo mới:

 • Bước 1: Tất cả các tài liệu sẽ được giao cho HV đọc hiểu ở nhà;
 • Bước 2: Sau khi tự lĩnh hội được kiến thức, HV sẽ được đào tạo lý thuyết đồng thời Giảng viên sẽ cởi mở những nút thắt trong kiến thức của HV;
 • Bước 3: HV sẽ được đi tham quan kiến tập tại nhà máy thực phẩm và thu nhận các biểu mẫu các phương pháp làm việc để so sánh giữa thực tế và lý thuyết và thu nhận kiến thức để làm bài tập;
 • Bước 4: HV sẽ làm bài tập nhóm tình huống và bài tập tình huống cá nhân;
 • Bước 5: HV sẽ thực hành một số phương pháp thực tế.