Đoàn kiểm tra liên ngành số 05 về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Cà Mau