Doanh nghiệp rối với chứng chỉ, chứng nhận trong luật an toàn thực phẩm