Ngày đầu thông tư quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực