Những cơ sở sản xuất, kinh doanh “nhỏ lẻ” có cần đáp ứng điều kiện nào không ?