Phát hiện vụ làm giả giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm