Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng khi quảng cáo sử dụng từ ‘tốt nhất’, ‘số một’