Siết quản lý thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng