Sổ 3 bước trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm

Sổ 3 bước là quy định bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giúp doanh nghiệp cũng như nhà nước truy suất nguồn gốc nguyên liệu khi cần thiết và theo dõi quá trình sản xuất nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm