Tư vấn an toàn thực phẩm lễ hội

Tư vấn an toàn thực phẩm lễ hội

Dịch vụ ăn uống trong các lễ, hội là một dang bán thực phẩm nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống giải trí của khách đến tham gia lễ hội. Dịch vụ ăn uống có thể là phục vụ tại chỗ hoặc cho khách mang đi.