Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT

Bộ Công Thương ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 47/2010/TT-BCT

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2012/TT-BCT quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên […]