Công văn 3928/BNN -TY

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 về việc tăng cường quản lý sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu