Thông tư 68/2010 /TT- BNNPTNT

Ban hành “Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn cho phép về VSATTP đối với một số sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, sản xuất lưu thông trong nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”