Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Thông báo khoá học xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP

Khoá học “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng HACCP” được mở lớp trong 4 buổi tối (18h – 21h) từ ngày 02/12 – 06/12/2013 giúp doanh nghiệp Từng bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng VSATTP theo HACCP.