Đào tạo quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

Đào tạo quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000

Với thời lượng 4 buổi của khóa đào tạo “Quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000” cùng với các bài tập tập thực hành và tình huống sẽ mang lại những kiến thức thực tế mà học viên có thể áp dụng ngay vào công việc của mình.