“Đóng dấu” thực phẩm an toàn, tại sao không?

“Đóng dấu” thực phẩm an toàn, tại sao không?

Khi Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật chính thức áp dụng đối với nhóm hàng thực phẩm từ tháng 1-2011, sẽ có một loại dấu hợp chuẩn hợp quy như một loại chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Khi đó không chỉ cơ quan quản lý nhà nước, mà cơ sở […]