HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn.