Những điều cần biết vệ sinh an toàn thực phẩm

Những điều cần biết vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm là điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm giúp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục nguy cơ về an toàn thực phẩm. Đối tượng áp dụng là cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại VN