Chính thức áp dụng lệ phí mới trong việc cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Chính thức áp dụng lệ phí mới trong việc cấp giấy phép an toàn thực phẩm

Ngày 16/12/2013, Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chính thức có hiệu lực. Bãi bỏ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính