Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT

Quy định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.