8 Thực hành sản xuất tốt GMP

8 Thực hành sản xuất tốt GMP

Là thực hành tốt sản xuất rau an toàn, thực hành tốt chăn nuôi giết mổ, thực hành 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn, bảo quản đến lưu thông phân phối thực phẩm.