Kết quả tìm được 'thong tu bo y te'

Thông tư 08/2013/TT-BYT

Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Quy định 15 /2012/TT – BYT

Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thông tư 16 /2012/TT – BYT

Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 26/2012/TT-BYT

Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Thông tư 30/2012/TT-BYT

Quy định về điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Quyết định 48/2008/QĐ-BYT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế .

Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT

Quy định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quyết định 43/2005/QĐ-BYT

Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Quyết định 21/2007 Bộ y tế

Ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay”.

Quyết định 01/2006/QĐ-BYT

Quyết định về việc ban hành “Quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm”

Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT

Quy định điều kiện đảm bảo ATTP tại nhà ăn, bếp ăn tập thể và cơ sở kinh doanh chế biến suất ăn sẵn

Thông tư 4062/QĐ-BYT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.

Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT

Về việc ban hành ” Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”

Copyright ©2012