Chương trình tư vấn đào tạo an toàn thực phẩm ngành dịch vụ ăn uống

Chương trình tư vấn đào tạo an toàn thực phẩm ngành dịch vụ ăn uống

Tư vấn đào tạo an toàn thực phẩm ngành dịch vụ ăn uống” là một trong những chương trình trọng tâm của Trung tâm chương trình này được thực hiện thường xuyên, chiêu sinh liên tục và thường được tổ chức vào các ngày cuối tuần phù hợp cho các học viên