Thông báo chuyển văn phòng Trung Tâm Nghiên Cứu Thực Phẩm & Dinh Dưỡng