Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh thủy sản

Thủ tục xin chứng nhận an toàn thực phẩm kinh doanh thuỷ sản
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Chất lượng và Nuôi trồng thủy sản – Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Tiến hành kiểm tra, đánh gía điều kiện tại cơ sở.
- Kết quả kiểm tra đạt yêu cầu theo qui định thì Chi cục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản
- Kết quả không đạt yêu cầu thì được Chi cục yêu cầu cơ sở khắc phục sai lỗi và thông báo thời gian tái kiểm tra, thẩm định lại.

Bước 5: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ Kiểm tra, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản tại Phòng Chất lượng và Nuôi trồng thủy sản – Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

A. Thành phần hồ sơ (sửa đổi, bổ sung), bao gồm:

 1. Giấy Đăng ký kiểm tra theo mẫu nêu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 55/2001/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011.
 2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở (không áp dụng đối với tàu cá).
 3. Báo cáo hiện trạng về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011 (không áp dụng đối với tàu cá).
 4. .

 5. Bảng tổng hợp kế hoạch HACCP cho nhóm sản phẩm tương tự đăng ký kiểm tra (áp dụng đối với cơ sở thuộc diện bắt buộc phải xây dựng và thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 – 02: 2009/BNNPTNT).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
 2. Cơ quan hoặc ngưòi có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
 3. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh.

- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (sửa đổi, bổ sung):

 1. Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 1 của Thông tư số 55/2001/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011).
 2. Báo cáo hiện trạng điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (Phụ lục 2 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011).
 3. Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi (phụ lục 3 của Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/08/2011).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung):

 • Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2010.
 • Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản.
 • Thông tư số 199/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.

Tham khảo luật liên quan đến Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm kinh doanh thủy sản bên dưới: