Thực phẩm – nước uống: Lĩnh vực đầu tư hấp dẫn nhất