Tên tài liệu Mô tả Đính kèm

Quy định mới nhất xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Chính phủ vừa ban hành quy định về xử phạt hành chính trong vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, mức phạt có thể lên đến 100 triệu đồng. Các mức xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm được đưa ra chi tiết hơn và có sự điều chỉnh. Sơ lược […]

Thông tư số 149/2013/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm

Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm (1165)

Nghị định 178/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013

Thông tư 35/2013/TT-BNNPTNT

Quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Phụ lục thông tư 35 về quy định tạm thời nuôi chim yến (570)

Thông tư 02/2013/TT-BNNPTNT

Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối

Phụ lục Thông tư 02 /2013 (821)

Thông tư 08/2013/TT-BYT

Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Phụ lục hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (490)

Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT.

Phụ lục Thông tư 01/2013 (1269)

Quy định 15 /2012/TT – BYT

Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thông tư 16 /2012/TT – BYT

Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư 26/2012/TT-BYT

Quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh thực phẩm.

Biểu mẫu Thông tư 26/2012/TT-BYT (1984)

Thông tư 30/2012/TT-BYT

Quy định về điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

Thông tư 35/2012/TT-BNNPTNT

Bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Phụ lục thông tư 35 (758)

Thông tư 45/2012/TT-BCT

Quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Phụ lục thông tư 45/2012/BCT (582)

Thông tư 33 /2012 /TT-BNNPTNT

Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.

Thông tư 34 / 2012 / TT-BNNPTNT

Thông tư quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm tươi sống

Phụ lục Thông tư 34/2012/TT-BNNPTNT (456)

Thông tư 29/2012/TT-BCT

Quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của bộ công thương

Phụ lục Thông tư số 29/2012/TT-BCT (1483)

Thông tư 32/2012/TT–BNNPTNT

Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản; Danh mục thủy sản, sản phẩm thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch

Danh mục thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch (465)

Thông tư 36 / 2012 / TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam

Phụ lục đính kèm thông tư số 36 / 2012 / TT-BNNPTNT (461)

Nghị định 91/2012/ND-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Phụ lục đính kèm Nghị định 91/2012/ND-CP (1147)

Nghị định 38/2012/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, Bảo đảm an toàn thực phẩm biến đổi gen. Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nghị định số 38 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm năm 2010 (1321)