Vi phạm an toàn thực phẩm có thể bị phạt cả trăm triệu đồng